Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné
IČO: 75130165
telefon: +420 577 688 103
email: info@smscr.cz

Předpokládané daňové výnosy obce pro rok 2020

Webináře

Souhrnné informace ke koronaviru

Poradna v nouzovém stavu

Autorská práva jednoduše

AGIS

Pro nečleny / vstup do SMS ČRKalendář
<   ČERVENEC 2020   >
POÚTSTČTSONE
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Škola místních samospráv

10. 7. 2020

EVERESTA, s. r. o.; Budova RHK; Výstaviště 569/3, Brno, 648 04

Škola místních samospráv

14. 7. 2020

Hotel reStart, Revoluční 1267, Jičín

Škola místních samospráv

16. 7. 2020

EVERESTA, s. r. o.; Budova RHK; Výstaviště 569/3, Brno, 648 04

Škola místních samospráv

17. 7. 2020

EVERESTA, s. r. o.; Budova RHK; Výstaviště 569/3, Brno, 648 04

Škola místních samospráv

21. 7. 2020

Club restaurant MSI nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín

Škola místních samospráv

24. 7. 2020

Hotel reStart, Revoluční 1267, Jičín

Škola místních samospráv

30. 7. 2020

Club restaurant MSI nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín

Škola místních samospráv

31. 7. 2020

Club restaurant MSI nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín

 

Škoda auto
Exkluzivní partner mobility

ekolamp

OK GROUP

Ministerstvo pro místní rozvoj

ČEZ - generální partner projektu AGIS
generální partner projektu AGIS


  •   novinky RSS   •   novinky mailem   •   mapa stránek   •   facebook   •  
facebook
Krátké zprávy
On-line konference Strategie 2030+

Konference bude probíhat ve dnech 23.-25.6.2020 formou on-line přenosů

Elektronická verze časopisu Moderní obec ZDARMA

Až do konce dubna 2020 platí neomezený přístup zdarma do elektronické verze časopisu Moderní obec, ale i všech dalších časopisů z produkce vydavatelství Profi Press.

Výzva na modernizace a úspory energií veřejných budov

Žádosti o dotace přijímá Státní fond životního prostředí ČR.

Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v zemích ZRS ČR II

Jde o 90% podporu spolupráce obcí s obcemi v Gruzii, Moldávii, na Ukrajině a v Bosně a Hercegovině.

Jak postupná centralizace dusí český venkov

Seminář - 26. 3. 2020 Praha

12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / > / >> /

Anketa
Jste jako zástupci obcí dostatečně informováni o opatřeních proti epidemii koronaviru COVID-19 týkajících se vašeho území a občanů na něm žijících?

smscr.cz » Soud zrušil opatření omezující obchod a volný pohyb

Novela autorského zákona: důležité změny z pohledu obcí

18. 4. 2017 – Dne 5. dubna 2017 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen nový zákon č. 102/2017 Sb., který novelizuje autorský zákon č. 121/2000 Sb. Novela nabyde účinnosti dne 20 dubna 2017. Jaké jsou nejdůležitější změny?

SMS ČR se aktivně zapojilo do legislativního procesu a vývoj novely po celou dobu jejího vzniku bedlivě sledovalo. 22. září dokonce uspořádalo demonstraci před sídlem největšího kolektivního správce OSA a před sídlem ministerstva kultury. Zejména ve spolupráci s poslanci Petrem Gazdíkem a Františkem Váchou se pak SMS ČR povedlo připravit a prosadit pozměňovací návrhy, jež znemožňovaly především skokové zdražování autorských poplatků a snižovaly byrokratickou zátěž spojenou s vypořádáváním autorských práv.

Novela zákona v oblasti kolektivní správy vychází především z evropské směrnice o kolektivní správě, jejíž transpozicí by mělo dojít ke sjednocení a harmonizaci pravidel výkonu kolektivní správy autorských práv napříč EU. Hlavními cíli směrnice je transparentnost a finanční kontrola. A proto se v našem článku zaměříme zejména na nová pravidla v odměňování v rámci kolektivní správy.

1. Odměňování

Sazby odměn, vybíraných kolektivními správci stanoví buď autorský zákon, nebo sazebník kolektivního správce. Tyto sazby jsou vždy uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Sazby musí vycházet z objektivních a nediskriminačních kritérií a být ve vztahu k těmto kritériím přiměřené. Při stanovení sazeb odměn sazebníkem se přihlíží k mnoha kritériím zejména k účelu, způsobu, rozsahu a okolnostem užití předmětu ochrany.

Zda k užití předmětu ochrany dochází při výkonu podnikání nebo jiné výdělečné činnosti nebo zda dochází k přímému nebo nepřímému hospodářskému prospěchu. Přihlíží se k charakteru a specifikům místa nebo oblasti, ve které dochází k užití předmětu ochrany (SMS ČR provedlo v rámci placení poplatků průzkum, kterého se účastnila města, obce a neziskové organizace v těchto subjektech působící. Z tohoto průzkumu vyplynulo, že obcím mimo jiné vadí, že poplatky jsou vybírány i za nevýdělečné akce. Doufáme tak, že tato podmínka bude mít při rozhodování o výši poplatku podstatnou váhu).

Dalším kritériem, ke kterému se přihlíží je počet osob, kterým bylo dílo sděleno (toto je podmínka, která není zejména při pořádání nezpoplatněných akcí pro širokou veřejnost snadno zjistitelná). A k hospodářské hodnotě služeb, poskytovaných kolektivním správcem.

Ve všech těchto případech uveřejňuje Ministerstvo kultury (dále jen „ministerstvo“) platné sazebníky na svých internetových stránkách.

Postup sjednávání některých sazebníků

Při postupu sjednávání některých sazebníků je kolektivní správce povinen do 31. srpna uveřejnit návrh sazebníku spolu se zdůvodněním na svých internetových stránkách. V této lhůtě předloží návrh sazebníku právnickým osobám sdružujícím příslušné uživatele předmětů ochrany, pokud se takovéto osoby u kolektivního správce přihlásily. Aby byl návrh těmto osobám předložen, musí prokázat, že sdružují vyšší než zanedbatelný počet uživatelů. Tyto osoby kolektivní správce vyzve k vyjádření k tomuto návrhu. Ve stejné lhůtě je kolektivní správce povinen zaslat návrh sazebníků se zdůvodněním ministerstvu. Osoby, kterým je sazebník takto zasílán mohou proti tomuto návrhu uplatnit námitky a kolektivní správce je povinen do 2 měsíců důvody příslušných námitek projednat.

 

Změny výše poplatků

Hodlá-li kolektivní správce zvýšit sazbu odměny oproti její předchozí výši o více než míru inflace v roce předcházejícím roku, pro nějž má platit nová výše sazby odměny, je kolektivní správce povinen ke sjednání sazebníku získat předchozí souhlas ministerstva. Účastníky řízení o vydání souhlasu jsou kolektivní správce a osoby, které proti zvýšení sazby odměny uplatnily včas námitky. Ministerstvo souhlas nevydá, pokud zvýšení sazby odměny nevychází z objektivních a nediskriminačních kritérií nebo pokud není ve vztahu k těmto kritériím přiměřené. Nezíská-li kolektivní správce požadovaný souhlas ministerstva, může navýšit sazbu odměny při dodržení podmínek (objektivní a nediskriminační kritéria) a zároveň nesmí být sazba zvýšena o míru vyšší, než jaká je míra inflace.

Za míru inflace v roce se rozumí přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zboží a služeb za domácnosti celkem vyjádřený procentní změnou průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, vyjádřená v procentech, zveřejněná každým kalendářním rokem ČSÚ za rok předcházející.

Pokud některá z osob, oprávněná uplatnit námitky, tyto námitky proti návrhu sazebníku uplatní včas, považuje se návrh sazebníku vůči ní za neodsouhlasený; to platí obdobně vůči uživatelům v této nesouhlasící osobě sdruženým nebo jí zastoupeným. Vůči ostatním uživatelům se návrh sazebníku považuje za odsouhlasený. Kolektivní správce je povinen s nesouhlasící osobou ve lhůtě 2 měsíců projednat důvody jejího nesouhlasu. Pokud po uplynutí této lhůty nedojde k dosažení shody na sazebníku, jsou nesouhlasící osoba a dotčený kolektivní správce povinni bez zbytečného odkladu předložit žádost o zprostředkování sjednání sazebníku. Pokud nedojde ke sjednání sazebníku postupem pomocí zprostředkování je nesouhlasící osoba anebo kolektivní správce oprávněn podat návrh soudu na rozhodnutí sporu o určení sazby odměny uvedené v návrhu sazebníku.

Stručně řečeno, kolektivní správci nemohou poplatky libovolně meziročně zvyšovat oproti jejich předchozí výši o více než meziroční inflaci bez předchozího souhlasu ministerstva. Pokud ministerstvo souhlas neposkytne, mohou se poplatky zvýšit pouze o míru meziroční inflace.

2. Připomínky, reagující na skokové zvýšení poplatků kolektivními správci

Do novely autorského zákona se podařilo vložit pomocí pozměňovacího návrhu poslance Gazdíka hned celý bod. Tento bod reaguje na skokové zvýšení poplatků kolektivními správci, zejména Ochranným svazem autorským a DILIA. Tento bod říká, že pokud kolektivní správce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zveřejní návrh výše odměn nebo návrh způsobu jejich určení, přičemž tento bude platný pro období platné po nabytí jeho účinnosti. A pokud nárůst sazeb v tomto návrhu bude oproti předchozímu sazebníku vyšší než trojnásobek inflace za období tří úplných kalendářních let předcházející období, pro nějž má nová výše platit, je povinen získat pro období po nabytí účinnosti tohoto zákona souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Úřad zejména přihlédne k tomu, zda nedochází ke zneužití dominantního postavení a dále například k tomu, zda k užití předmětu ochrany dochází při výkonu podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, zda dochází k hospodářskému nebo obchodnímu prospěchu, k charakteru a specifikům místa nebo oblasti, ve které dochází k užití předmětu ochrany.

Do doby, než získá tento souhlas, se lze ve sporu ohledně ochrany práva duševního vlastnictví účinně dovolávat jen sazeb platných v posledním předchozím sazebníku odměn, navýšených nejvýše o trojnásobek inflace, ledaže kolektivní správce prokáže, že sazba v takovém sazebníku uvedená je zcela zjevně nepřiměřená k účelu, způsobu, rozsahu a okolnostem užití předmětu ochrany. Zvýšení autorských odměn pro období po 20.4.2017 je bez souhlasu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže možné pouze o 4,2%. Toto číslo vzniká na základě souhrnu inflace v období 2014-2016 (1,4%) x 3. Ochranný svaz autorský tedy nemůže pro období po 20.4. 2017 bez souhlasu UOHS žádat placení autorských odměn.

Toto zákonem nastavené pravidlo platí i v případě, kdy již byly uzavřeny smlouvy s kolektivními správci ohledně tohoto navýšení. Pokud již obec např. s kolektivním správcem uzavřela smlouvu na základě nové skokové sazby má právo požadovat snížení placených odměn pro období po 20.4.2017.

Další instrukce nad rámec výše uvedeného poskytne individuálně Hlavní kancelář SMS ČR prostřednictvím emailu info@smscr.cz. Jedná se o významný úspěch, který přinesla série aktivit SMS ČR. Věříme, že schválená podoba autorského zákona povede k významné kultivaci prostředí kolektivní správy autorských děl.