Sdružení místních samospráv ČR
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné
IČO: 75130165
telefon: +420 577 688 103
email: info@smscr.cz
Pro nečleny / vstup do SMS ČRKalendář
<   ČERVEN 2018   >
POÚTSTČTSONE
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 

ekolamp

OK GROUP

  •   novinky RSS   •   novinky mailem   •   mapa stránek   •   facebook   •  
facebook
Krátké zprávy
Zákon o střetu zájmů – aktuálně po novelizaci

Společnost Seminaria pořádá ve středu 19. září 2018 v Praze konferenci na téma Zákon o střetu zájmů – aktuálně po novelizaci.

“Sucho v Česku – jak se mu bránit?“

20. 6. 2018 PSP ČR

„Pitná voda je – a bude?“

22. 6. 2018 Seminář z cyklu „Vědecké poznatky – základ pro lepší, konkurenceschopnou společnost“

Obec přátelská rodině a seniorům 2018

11. 6. 2018 Vyhlášení nového ročníku soutěže a "Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018"

Přímá volba starostů

10. 5. 2018 Odborný seminář, který se koná pod záštitou člena ÚPV Mgr. Jana Farského

12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / > / >> /

Anketa
O které z následujících kategorií kurzů máte zájem?:

aktuality >

Koncepce rodinné politiky: co přinese obcím?

SMS ČR se zapojilo do závěrečných příprav Koncepce rodinné politiky ČR. Dokumenty tohoto typu totiž ovlivňují budoucí kroky vlády a dalších subjektů. Co se dosud podařilo?

Česká rodinná politika je realizována přes tři pilíře – daňové slevy a úlevy, přímá podpora státu a veřejné služby. Národní podpora je koncentrována v oblasti první, tedy do oblasti různých daňových slev a úlev, co představuje i jisté riziko v době hospodářského poklesu. Co se oblasti přímých podpor týče, většina této podpory je soustředěna na rodiny s dětmi do čtyř let. Koncepce je členěna do šesti kapitol pojednávajících o současném stavu, problémech, přáních rodin, mezinárodních porovnáních a navrhovaných řešeních, a to v několika oblastech. Jsou nimi oblast důchodová, oblast zdravotních služeb, bydlení (startovací byty), oblast finační (snížení daní pro rodiny s dětmi zavedení půjček pro mladé rodiny či v rozšíření porodného), zaměstnanosti (valorizace rodičovského příspěvku nebo rozšíření okruhu překážek na straně zaměstnance, které lze pro účely dovolené považovat za výkon práce, částečný či flexibilní úvazek), porodnosti (úprava souhlasu muže u asistovaní reprodukce) či školství (zvýšení počtu předškolních zařízení a školních družin, zavedení základní nabídky bezplatných kroužků, garance míst ve školkách).

Role nižších úrovní státní správy v rodinné politice: Koncepce zdůrazňuje nutnost uplatňovat účinnější „měkké“ nástroje a jejich implementaci na úrovni obcí. Obce by měly kombinovat dva přístupy: iniciovat prorodinné aktivity, informovat občany o nich a své rodinné politice, kterou by měly rovněž propagovat, a čerpat podněty od občanů a reagovat na jejich potřeby. Obce měly být významnými aktéry rodinné politiky tím, že budou prorodinné aktivity přímo realizovat, např. vytvářením podmínek k poskytování služeb pro rodiny, pořádáním akcí pro rodiny, zaměřením se na rodiny se specifickými problémy. Koncepce zdůrazňuje: „Míra toho, nakolik si aktéři místní správy uvědomují svůj ústřední význam v realizaci rodinné politiky či dokonce nakolik koncipují vlastní systematickou rodinnou politiku, se značně liší. Ve většině krajů a obcí v minulosti nebyla rodinná politika personálně ani institucionálně zajištěna. Neznamená to však absolutní absenci opatření spadajících pod rodinnou politiku. Naopak, dílčí úkoly pomoci rodinám jsou na úrovni obcí mnohde realizovány úspěšně i bez takového zajištění.“ Platí, že malé obce do 500 obyvatel využívají především neformálních nástrojů na podporu rodin (často úspěšně), větší obce využívají více specializovaných formálních struktur a pomoc rodinám se více profesionalizuje. Význam obcí a místních samospráv v realizaci rodinné politiky je nepominutelný a byl zdůrazňován v obou dosavadních koncepcích rodinné politiky. Dle MPSV rozdíly v pojetí a realizaci rodinné politiky na úrovni místních samospráv jsou ohromné, protože jsou způsobeny např. nevyjádřenou nebo proměnlivou politickou vůlí zastupitelstev a jsou pak přímo závislé na jednotlivých zastupitelích a jejich preferencích, jakož i na jejich spolupráci s dalšími aktéry veřejného života. „V malých obcích tyto priority jasně formulovány zpravidla nebývají. Mezi nejmenšími obcemi s počtem obyvatel do 1000 má jen necelá čtvrtina principy podpory rodin nějak specifikovány, u obcí s počty obyvatel od tisíce do deseti tisíc je to jen o něco málo víc než třetina. Představitelé nejmenších obcí zpravidla nepovažují tvorbu jasného uceleného plánu rodinné politiky na místní úrovni za důležitou. Malá velikost obce a blízký kontakt s občany jsou považovány za důvody, proč není třeba plán rozvoje rodinné politiky na místní úrovni písemně vymezit, což v obcích se zastupitelstvem citlivě vnímajícím potřeby rodin může platit.“

Na jednání pracovní skupiny SMS ČR pro sociální záležitosti obcí byla koncepce nedávno projednána za účasti zástupkyň předkladatele, tedy MPSV. Z pohledu českých municipalit se za nejdůležitejší bod koncepce jeví návrh na zřízení výborů zastupitelstva pro rodinu a seniory (jako metodické doporučení). SMS ČR koncepci rodinné politiky připomínkovalo, a to hned v několika bodech, jelikož navrhovaná opatření a změny v některých případech mohou zasáhnout do financí obcí. Finální dopad na rozpočty obcí zatím nebyl zhodnocen.

Připomínky SMS ČR

Akceptace a vysvětlení

  1. Připomínky k navrhovanému opatření Garance místa v mateřských školáchZavedení základní nabídky hudebních, výtvarných, pohybových nebo vzdělávacích kroužků, které by byly pro děti bezplatné:

SMS ČR upozornilo zejména na jistý finanční dopad na rozpočty obcí a tím pádem na nutnost posílení fondů a dotací v této oblasti. K tomuto SMS ČR dále poukázalo na využívání svozů dětí do předškolních a školních v zařízení, které jsou částečně hrazeny rodinami a částečně obcemi a vůbec obecně na lepší informovanost různých dostupných služeb pro děti.

Akceptováno. Navýšení finanční prostředků bude v rámci přípravy opatření diskutováno s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které podporuje vznik zařízení z fondu s alokací 1,5 mld. Kč. Na informovanost o nových službách bude cílit projekt Sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů.

  1. Připomínka k navrhovanému opatření Startovací byty a důstojné bydlení pro seniory:

Akceptováno. SMS ČR bude přizváno k nastavení parametrů cílové skupiny startovacích bytů, jelikož toto téma, i přes to, že je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, se překrývá s oblastí sociálního bydlení, v němž jsou obce klíčovými partnery.

  1. Připomínky k navrhovanému opatření Předškolní vzdělávání bezplatně vyjma obědů a V rámci novelizace Rámcového vzdělávacího programu zavedení možnosti využití adaptačního období pro děti nastupující do mateřské školy v délce alespoň čtyř týdnů:

SMS ČR ve skrze upozornilo na fakt, že tyto změny se vidí moc jednoduše. Všechny totiž zasahují do rozpočtů obcí a další slaďování profesního a rodinného života či na úrovni obcí, respektive prostřednictvím obcí, vyžadují i navýšení jejich finančních prostředků.

Akceptováno. Při přípravě jednotlivých opatření budou dále rozpracovány náklady a zdroje na realizaci opatření. V současné době je k dispozici základní přehled.

  1. Připomínka k navrhovanému opatření z oblasti Systematická spolupráce s kraji a obcemi Zřízení výboru zastupitelstva pro rodinu a seniory – metodické doporučení:

Dle připomínky se jedná o vznik nerovného postavení mezi občany obce s rozšířenou působností a občany obcí ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností – toto nevede k dosažení cílů Koncepce. Již nyní i bez právního zakotvení takového výboru se obce touto problematikou zabývají, proto se SMS ČR domnívá, že by se také jednalo o další administrativní zátěž. Mnohem důležitější je zaměřit se, jak již bylo uvedeno, na propagaci již stávajících a nových služeb pro rodiny a děti, a to na všech úrovních státní správy, včetně obcí samozřejmě.

(Dodáváme, že stejný názor na nadbytečnost takového výboru zastává i Svaz měst a obcí.)

Akceptováno – přeformulováno. (spíše pouze vysvětleno) MPSV bude realizovat projekt Sladění pracovního a rodinného života na krajské úrovni, který vytvoří, mimo jiné, poradenská místa i materiály k zabezpečení rodinné politiky v krajské a obecní samosprávě. Dle předkladatele materiálu se tímto řeší problémy v zanedbávané oblasti sociální politiky. I proto je dle MPSV vhodné řešení zakotvit takovýto výbor právně.