Sdružení místních samospráv ČR
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné
IČO: 75130165
telefon: +420 577 688 103
email: info@smscr.cz
Pro nečleny / vstup do SMS ČRKalendář
<   ŘÍJEN 2017   >
POÚTSTČTSONE
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Jednání Předsednictva SMS ČR

6. 10. 2017

České Heřmanice

Vesnice roku 2017

7. 10. 2017

Předávání ocenění "Cena naděje pro živý venkov"

Krajské shromáždění SMS ČR Kraje Vysočina

13. 10. 2017

Konešín u Třebíče

4. WEBINÁŘ

20. 10. 2017

Téma: „Náhrada škody a bezdůvodné obohacení – vymáhání náhrady škody a bezdůvodného obohacení obci“

Den malých obcí

31. 10. 2017

Prostějov

Seminář "Obce a EET"

31. 10. 2017

Praha

 

ekolamp

  •   novinky RSS   •   novinky mailem   •   mapa stránek   •   facebook   •  
facebook
Krátké zprávy
Konference PROPAMÁTKY

9. - 10. 11. 2017 Havlíčkův Brod

Metodika MMR pro nákupy dodávek na komoditní burze

12. 10. 2017

VÝZVA Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy

12. 10. 2017 Výzva k předložení žádostí o podporu v rámci programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky v letech 2018 a 2019

Zastupitel v kurzu

Termíny pro školení ke kurzu Dotační management

Informace o metodickém doporučení

18. 8. 2017 Tvorba obecně závazných vyhlášek (stanovení školských obvodů spádových mateřských a základních škol)

12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / > / >> /

Anketa
Na jaké platformě vyřizujete e-maily pro pracovní účely?

aktuality >

Koncepce rodinné politiky: co přinese obcím?

SMS ČR se zapojilo do závěrečných příprav Koncepce rodinné politiky ČR. Dokumenty tohoto typu totiž ovlivňují budoucí kroky vlády a dalších subjektů. Co se dosud podařilo?

Česká rodinná politika je realizována přes tři pilíře – daňové slevy a úlevy, přímá podpora státu a veřejné služby. Národní podpora je koncentrována v oblasti první, tedy do oblasti různých daňových slev a úlev, co představuje i jisté riziko v době hospodářského poklesu. Co se oblasti přímých podpor týče, většina této podpory je soustředěna na rodiny s dětmi do čtyř let. Koncepce je členěna do šesti kapitol pojednávajících o současném stavu, problémech, přáních rodin, mezinárodních porovnáních a navrhovaných řešeních, a to v několika oblastech. Jsou nimi oblast důchodová, oblast zdravotních služeb, bydlení (startovací byty), oblast finační (snížení daní pro rodiny s dětmi zavedení půjček pro mladé rodiny či v rozšíření porodného), zaměstnanosti (valorizace rodičovského příspěvku nebo rozšíření okruhu překážek na straně zaměstnance, které lze pro účely dovolené považovat za výkon práce, částečný či flexibilní úvazek), porodnosti (úprava souhlasu muže u asistovaní reprodukce) či školství (zvýšení počtu předškolních zařízení a školních družin, zavedení základní nabídky bezplatných kroužků, garance míst ve školkách).

Role nižších úrovní státní správy v rodinné politice: Koncepce zdůrazňuje nutnost uplatňovat účinnější „měkké“ nástroje a jejich implementaci na úrovni obcí. Obce by měly kombinovat dva přístupy: iniciovat prorodinné aktivity, informovat občany o nich a své rodinné politice, kterou by měly rovněž propagovat, a čerpat podněty od občanů a reagovat na jejich potřeby. Obce měly být významnými aktéry rodinné politiky tím, že budou prorodinné aktivity přímo realizovat, např. vytvářením podmínek k poskytování služeb pro rodiny, pořádáním akcí pro rodiny, zaměřením se na rodiny se specifickými problémy. Koncepce zdůrazňuje: „Míra toho, nakolik si aktéři místní správy uvědomují svůj ústřední význam v realizaci rodinné politiky či dokonce nakolik koncipují vlastní systematickou rodinnou politiku, se značně liší. Ve většině krajů a obcí v minulosti nebyla rodinná politika personálně ani institucionálně zajištěna. Neznamená to však absolutní absenci opatření spadajících pod rodinnou politiku. Naopak, dílčí úkoly pomoci rodinám jsou na úrovni obcí mnohde realizovány úspěšně i bez takového zajištění.“ Platí, že malé obce do 500 obyvatel využívají především neformálních nástrojů na podporu rodin (často úspěšně), větší obce využívají více specializovaných formálních struktur a pomoc rodinám se více profesionalizuje. Význam obcí a místních samospráv v realizaci rodinné politiky je nepominutelný a byl zdůrazňován v obou dosavadních koncepcích rodinné politiky. Dle MPSV rozdíly v pojetí a realizaci rodinné politiky na úrovni místních samospráv jsou ohromné, protože jsou způsobeny např. nevyjádřenou nebo proměnlivou politickou vůlí zastupitelstev a jsou pak přímo závislé na jednotlivých zastupitelích a jejich preferencích, jakož i na jejich spolupráci s dalšími aktéry veřejného života. „V malých obcích tyto priority jasně formulovány zpravidla nebývají. Mezi nejmenšími obcemi s počtem obyvatel do 1000 má jen necelá čtvrtina principy podpory rodin nějak specifikovány, u obcí s počty obyvatel od tisíce do deseti tisíc je to jen o něco málo víc než třetina. Představitelé nejmenších obcí zpravidla nepovažují tvorbu jasného uceleného plánu rodinné politiky na místní úrovni za důležitou. Malá velikost obce a blízký kontakt s občany jsou považovány za důvody, proč není třeba plán rozvoje rodinné politiky na místní úrovni písemně vymezit, což v obcích se zastupitelstvem citlivě vnímajícím potřeby rodin může platit.“

Na jednání pracovní skupiny SMS ČR pro sociální záležitosti obcí byla koncepce nedávno projednána za účasti zástupkyň předkladatele, tedy MPSV. Z pohledu českých municipalit se za nejdůležitejší bod koncepce jeví návrh na zřízení výborů zastupitelstva pro rodinu a seniory (jako metodické doporučení). SMS ČR koncepci rodinné politiky připomínkovalo, a to hned v několika bodech, jelikož navrhovaná opatření a změny v některých případech mohou zasáhnout do financí obcí. Finální dopad na rozpočty obcí zatím nebyl zhodnocen.

Připomínky SMS ČR

Akceptace a vysvětlení

  1. Připomínky k navrhovanému opatření Garance místa v mateřských školáchZavedení základní nabídky hudebních, výtvarných, pohybových nebo vzdělávacích kroužků, které by byly pro děti bezplatné:

SMS ČR upozornilo zejména na jistý finanční dopad na rozpočty obcí a tím pádem na nutnost posílení fondů a dotací v této oblasti. K tomuto SMS ČR dále poukázalo na využívání svozů dětí do předškolních a školních v zařízení, které jsou částečně hrazeny rodinami a částečně obcemi a vůbec obecně na lepší informovanost různých dostupných služeb pro děti.

Akceptováno. Navýšení finanční prostředků bude v rámci přípravy opatření diskutováno s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které podporuje vznik zařízení z fondu s alokací 1,5 mld. Kč. Na informovanost o nových službách bude cílit projekt Sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů.

  1. Připomínka k navrhovanému opatření Startovací byty a důstojné bydlení pro seniory:

Akceptováno. SMS ČR bude přizváno k nastavení parametrů cílové skupiny startovacích bytů, jelikož toto téma, i přes to, že je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, se překrývá s oblastí sociálního bydlení, v němž jsou obce klíčovými partnery.

  1. Připomínky k navrhovanému opatření Předškolní vzdělávání bezplatně vyjma obědů a V rámci novelizace Rámcového vzdělávacího programu zavedení možnosti využití adaptačního období pro děti nastupující do mateřské školy v délce alespoň čtyř týdnů:

SMS ČR ve skrze upozornilo na fakt, že tyto změny se vidí moc jednoduše. Všechny totiž zasahují do rozpočtů obcí a další slaďování profesního a rodinného života či na úrovni obcí, respektive prostřednictvím obcí, vyžadují i navýšení jejich finančních prostředků.

Akceptováno. Při přípravě jednotlivých opatření budou dále rozpracovány náklady a zdroje na realizaci opatření. V současné době je k dispozici základní přehled.

  1. Připomínka k navrhovanému opatření z oblasti Systematická spolupráce s kraji a obcemi Zřízení výboru zastupitelstva pro rodinu a seniory – metodické doporučení:

Dle připomínky se jedná o vznik nerovného postavení mezi občany obce s rozšířenou působností a občany obcí ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností – toto nevede k dosažení cílů Koncepce. Již nyní i bez právního zakotvení takového výboru se obce touto problematikou zabývají, proto se SMS ČR domnívá, že by se také jednalo o další administrativní zátěž. Mnohem důležitější je zaměřit se, jak již bylo uvedeno, na propagaci již stávajících a nových služeb pro rodiny a děti, a to na všech úrovních státní správy, včetně obcí samozřejmě.

(Dodáváme, že stejný názor na nadbytečnost takového výboru zastává i Svaz měst a obcí.)

Akceptováno – přeformulováno. (spíše pouze vysvětleno) MPSV bude realizovat projekt Sladění pracovního a rodinného života na krajské úrovni, který vytvoří, mimo jiné, poradenská místa i materiály k zabezpečení rodinné politiky v krajské a obecní samosprávě. Dle předkladatele materiálu se tímto řeší problémy v zanedbávané oblasti sociální politiky. I proto je dle MPSV vhodné řešení zakotvit takovýto výbor právně.