RUD - Předpokládané daňové výnosy obce pro rok 2021

Zadejte název hledané obce:


Název obce Predikce příjmů 2019 Predikce příjmů 2021 - verze Poslanecké sněmovny Predikce příjmů 2021 - senátní verze
Pro porovnání MF ČMKOS MF ČMKOS
Celkem: - - - - -
Snížení z důvodu kompenzačního bonusu (optimistická varianta MF):
Snížení z důvodu kompenzačního bonusu (pesimistická varianta):
Vaše daňové příjmy v roce 2021 při souběhu všech negativních dopadů: -
1211 - daň z přidané hodnoty - - - - -
1121 - daň z příjmu právnických osob - - - - -
111 - daně z příjmů fyzických osob - - - - -
1111 - DPFO placená plátci (ze závislé činnosti) - - - - -
1112 - DPFO placená poplatníky (z přiznání) -
1113 - DPFO vybíraná srážkou -
1111 - DPFO placená plátci (zaměstnanci) - - - -

Vysvětlivky:
MF – Ministerstvo financí;   ČMKOS - Českomoravská konfederace odborových svazů;   SHM – superhrubá mzda;   DPFO – daň z příjmu fyzických osob


Kritéria pro stanovení procentního podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů:
počet obyvatel: ___________
výměra katastrálního území obce [ha]: ___________
počet zaměstnanců: ___________
počet dětí a žáků navštěvující školu zřizovanou obcí: ___________
násobky postupných přechodů podle počtu obyvatel: ___________

Vyčíslit možné daňové příjmy obce pro rok 2021 je v tuto chvíli prakticky nemožné. Na konci roku, tedy v době, kdy se většina obcí a krajů snaží připravit a následně schválit rozpočet na příští rok, dostalo roky zažité financování obcí tolik ran, že reálně hrozí zborcení systému veřejného financování.

Kalkulačkou daňových příjmů se snažíme alespoň přiblížit situaci, která by mohla v příštím roce nastat.

Co ukazuje první tabulka:

Ve druhém sloupci, který má pouze srovnávací funkci, vidíte daňové příjmy vaší obce, které by k vám doputovaly, pokud by inkaso sdílených daní bylo stejné jako v roce 2019, současně byl stejný i způsob přerozdělení sdílených daní jako v roce 2021 a vaše obec by měla stejná kritéria jako letos.

Třetí a čtvrtý sloupec zobrazují daňové příjmy obce pro rok 2021, které vychází z parametrů nastavených senátním návrhem. Pesimistickou predikci v kombinaci se senátním návrhem prezentuje třetí sloupec, kde jsme využili predikci MF ze září 2020 při aplikování dopadů dle aktualizované analýzy ČMKOS a opět s propočtem na nově navržený podíl ze sdílených daní a se započítáním dopadu „zrušení“ 40% podílu z inkasa daně vybrané od OSVČ ve prospěch státu.

Čtvrtý sloupec prezentuje variantu vycházející z predikce Ministerstva financí (MF) upravenou o změnu dopadu slevy na poplatníka dle analýzy Národní rozpočtové rady a propočtem změny podílu sdílených dní z čísla 23,58% na 25,84% a „zrušení“ 40% podílu z inkasa daně vybrané od OSVČ ve prospěch státu. Tuto variantu lze však považovat za hodně optimistickou.

Pro srovnání uvádíme i nepříliš pravděpodobné dopady na rozpočty obecních samospráv v případě, že zůstane zachována varianta již schváleného daňového balíčku poslaneckou sněmovnou. Opět přinášíme dvě varianty, optimistickou dle MF a pesimistickou dle ČMKOS.

Prostým rozdílem obou druhů predikcí (MF-MF) a (ČMKOS - ČMKOS) můžete spočítat částku, o kterou se zhruba bude bojovat při hlasování PS o senátním návrhu „Daňového balíčku“.

K pesimistické senátní variantě jsme dopočítali i pesimistickou variantu dopadu kompenzačního bonusu, přičemž je nutné brát v potaz, že nám stále běží tzv. kompenzační období. Vyčíslení skutečného celkového dopadu bonusu je tedy stále v nedohlednu.

Tou nejdůležitější informací je ovšem fakt, že žádná z variant propočtu nedokáže zohlednit dopad stavu ekonomiky v roce 2021!

K propočtům kompenzačního bonusu a rozdílům mezi optimistickou a pesimistickou variantou:

Optimistická varianta vychází z návrhu nového zákona (viz. návrh zákona o kompenzačním bonusu). Pro výpočet jsou použita data z MF obsažená v důvodové zprávě k návrhu zákona. Tato data vycházejí z předpokladu, že se o kompenzační bonus přihlásí 250 000 subjektů a bonusové období, které se dle návrhu zákona automaticky prodlužuje do ukončení nouzového stavu, skončí 23. 12. 2020.

V posledním řádku je zapracován vliv nového kompenzačního bonusu v případě, že dopad do sdílených daní bude stejný, jako při tzv. první vlně pandemie koronaviru. Tato částka by se naplnila, pokud se o kompenzační bonus přihlásí zhruba dvojnásobný počet žadatelů a bonusové období by se prodloužilo do druhé poloviny prosince letošního roku.

Upozorňujeme, že se dopad kompenzačního bonusu nemusí projevit celý v roce 2021. V případech, které se budou blížit variantě v posledním řádku, budou dopady kompenzačního bonusu spadat v nezanedbatelné míře do příštího roku.


Sdružení místních samospráv ČR, z.s.; Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné; IČO: 75130165; www.smscr.cz