RUD - Předpokládané daňové výnosy obce pro rok 2020

Zadejte název hledané obce:


Název obce 2020 Dle predikce MF Snížení o 20 % Důsledek komp. bonusu
Odhad Rozdíl Odhad Rozdíl Rozdíl
Celkem:
Celkový propad včetně komp. bonusu:
1211 - daň z přidané hodnoty -
1121 - daň z příjmu právnických osob -
111 - daně z příjmů fyzických osob -
1111 - DPFO placená plátci (ze závislé činnosti)
1112 - DPFO placená poplatníky (z přiznání) -
1113 - DPFO vybíraná srážkou -
1111 - DPFO placená plátci (zaměstnanci)

A jak se podepiše dopad kompenzačního bunusu na samotný kraj (bez obcí)?


Název kraje Důsledek komp. bonusu
Celkem:

Kalkulačka zobrazuje v prvním sloupci sdílené daňové příjmy obce pro rok 2020 v případě, že by nedošlo ke změnám v epidemilogické situaci v České republice a s tím souvisejícímu omezení ekonomických činností. Zdrojem kalkulačky je v tomto případě daňová predikce MF z podzimu 2019.

V druhém sloupci je zapracovaný odhad propadu ve sdílených daních dle predikce Ministerstva financí ze dne 21. 4. 2020 (viz: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/prijmy-kraju-a-obci/zakladni-informace/2020/aktualizovana-danova-predikce-pro-usc--d-38300).

Ve třetím sloupci zobrazuje pokles kalkulačka daňových příjmů sdílených daní o 20 %. Tento odhad považuje za realistický např. Národní rozpočtová rada. Celkově jde o propad cca o 49,5 mld. Kč v daňových příjmech obcí ve srovnání s původní daňovou predikcí MF.

V posledním sloupci, je zapracován dopad tzv. kompenzačního bonusu. Kompenzační bonus upravuje zákon č. 159/2020 Sb., jde o nástroj finanční pomoci pro OSVČ zasažené opatřeními souvisejícími s ochrannou zdraví během pandemie koronaviru. Vzhledem k legislativní kličce v § 6 předmětného zákona (ustanovení stanoví, že kompenzační bonus je vratkou daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnost) by přibližně 25 % nákladů na vyplacené kompenzační bonusy nesly rozpočty obcí. Z důvodových zpráv k návrhu zákona o kompenzačním bonusu a k návrhům jeho dvou dosud připravených novel vyplývá, že jsou předpokládány negativní dopady na veřejné rozpočty až ve výši 45 mld. Kč. Při naplnění této prognózy by obce v souhrnu přišly o více než 11 mld. Kč.

Každá obec se na celostátním hrubém výnosu sdílených daní podílí procentem stanoveným každoročně vyhláškou Ministerstva financí o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Procentní podíl každé obce se vypočte jako součet vah 4 kritérií, které jsou definovány v zákoně č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o tyto kritéria (a jejich podíl ve výpočtu):

Na daňových příjmech se okrajově podílí i počet zaměstnanců v každé obci.


Sdružení místních samospráv ČR, z.s.; Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné; IČO: 75130165; www.smscr.cz