Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Dopady nového protikuřáckého zákona na obce

12. 6. 2017 – Protikuřácký zákon nově umožňuje obcím částečně regulovat konzumaci, prodej a podávání alkoholických nápojů. Ministerstvo vnitra vydalo metodiku vysvětlující možnosti aplikace tohoto zákonného zmocnění.

Dne 31. května 2017 nabyl účinnosti nový zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tzv. „protikuřácký zákon“, který, mimo jiné, svěřuje obcím pravomoc vydat obecně závaznou vyhlášku regulující požívání alkoholu na území obce. Konkrétně může obec nově „zakázat konzumaci alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě nebo veřejnosti přístupné akci, pokud je toto místo nebo akce přístupná osobám mladším 18 let“, případně „omezit nebo zakázat v určitých dnech nebo hodinách nebo na určitém místě prodej, podávání a konzumaci alkoholických nápojů v případě konání kulturní, sportovní nebo jiné společenské akce přístupné veřejnost“.

Primárním cílem tohoto zákonného zmocnění je umožnit obcím regulovat požívání alkoholu na místech a společenských akcích, na kterých se zdržují či mohou zdržovat osoby mladší 18 let. Obce tak získávají možnost podstatně regulovat tento negativní jev na psychiku dětí a mladistvých a snižovat možnosti, kde by děti mohli získávat negativní příklad týkající se konzumace alkoholu.

Zákon tímto zmocněním přenáší na obce odpovědnost nad tím, zda, případně kdy a kde, omezí požívání, prodej a podávání alkoholických nápojů. Ačkoliv je zřejmé, že se tímto zvýší administrativní zátěž obcí, jsou to právě zastupitelé či členové jiných orgánů obecní samosprávy, kteří vědí nejlépe, kdy a kde takováto omezování poslouží nejvhodněji svému účelu, případně zda jsou pro danou obec tyto restrikce vůbec vhodné.

Dle metodického materiálu Ministerstva by obce měly toto zmocnění využívat zejména na prostory, kde se často zdržují děti, to znamená například dětská hřiště, parky, prostory v okolí škol a školských zařízení apod. Nicméně je nutné podoktnout, že na základě zmocnění umožňujícího alkohol na veřejně přístupném místě nebo veřejně přístupné akci zakázat či omezit, lze regulovat konzumaci, prodej či podávání alkoholických nápojů pouze pro akce či místa, která jsou přístupná osobám mladším 18 let. Je tedy nutné před vydáním obecně závazné vyhlášky na základě tohoto zákonného zmocnění zajistit, aby se tato vyhláška nevztahovala na místa, kam tyto osoby, například z důvodu rozhodnutí majitele či provozovatele, přístup nemají. Toto chování by poté znamenalo zneužití pravomoci obce a i původně vhodně zamýšlené opatření by mohlo být zrušeno pro rozpor se zákonem.

Vzhledem k formulaci zákonného zmocnění mají obce možnost vymezit akce, na kterých znemožní podávání alkoholu, například druhově. I zde je však nutné mít na paměti výše zmíněné riziko a nevydávat se cestou obcházení zákona, jelikož tento způsob regulace by neměl, s přihlédnutím k současné judikatuře českých soudů, pravděpodobně obstát.

Vzhledem k tomu, že zákon na kulturních akcích připouští podávání alkoholických nápojů s obsahem alkoholu méně než 4,3% (čemuž v zásadě odpovídá desetistupňové pivo) a vína, bylo otázkou, jak bude výše zmíněné zmocnění vykládáno v situaci, kdy bude chtít obec vyhláškou znemožnit i podávání těchto relativně tolerovaných nápojů. Dle názoru Ministerstva vnitra však právě toto zmocnění umožnuje zakázat i požívání, resp. podávání a prodej jakéhokoliv alkoholu, jelikož situace, kdy určité konání není zákonem zakázáno, představuje pro obce možnost přísnější regulace obecně závaznou vyhláškou.

Novým zákonem se zároveň novelizuje i stávající zákon o přestupcích a to i v souvislosti s porušováním výše zmíněných obecně závazných vyhlášek obcí. Nicméně, vzhledem k tomu, že současný zákon bude nahrazen novým přestupkovým zákonem, budou skutkové podstaty přestupků či správních deliktů na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek vymezeny toliko novým protikuřáckým zákonem.

Mimo toto obecné zmocnění se však nový zákon může dotýkat obcí i jinými způsoby. Je otázkou, zda zákaz kouření v prostorech, kde jsou podávány potraviny či nápoje, nesníží návštěvnost hospod či restaurací, které mohou často přispívat do rozpočtu obce. Dalším problémem, který mohou obce silně pocítit, je možné zvýšení hluku před těmito podniky, jelikož všichni kuřáci budou nyní nuceni vycházet kouřit ven, což může způsobit rušení obyvatel skupinkami kuřáku postávajících před vchodem do hospod či podobných zařízení.

Je tedy otázkou, nakolik bude nový protikuřácký zákon pro obce přínosem. Ačkoliv zvyšuje diskreční pravomoc obcí v lokálním omezování dostupnosti alkoholu, vzhledem k výše zmíněným problémům, který s sebou tento zákon přinese, bude pravděpodobně nutné počkat, jak si na tuto změnu obyvatelé obcí, především pak kuřáci, přivyknou. Dále pak bude na každé obci, zda se vydá cestou přísného zákazu alkoholu či raději jeho konzumaci, prodej či podávání omezení, případně nebude tuto oblast regulovat nad omezení vyplývající ze zákona.

Datum vložení: 12. 6. 2017 11:07
Datum poslední aktualizace: 11. 5. 2023 23:23

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru