Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Informace SMS ČR k situaci Sberbank

3. 3. 2022 – Česká národní banka dne 28. 2. 2022 zahájila kroky směřující k odejmutí povolení společnosti Sberbank CZ, a.s. působit jako banka.

Stalo se tak kvůli zhoršení likviditní situace banky v souvislosti s významným odlivem vkladů poté, co došlo k eskalaci rusko-ukrajinského konfliktu a napadení Ukrajiny Ruskem.

V souvislosti s tím ČNB vydala předběžné opatření, kterým bance zamezila nakládání s aktivy a pasivy, včetně poskytování nových úvěrů a přijímání vkladů. Ve Sberbank měly účty i některé obce. Podle vyjádření Sberbank z 2. 3. vkladatelé o své prostředky nepřijmou, lze ale očekávat, že dostat se k nepojištěným vkladům může trvat poměrně dlouho. Situaci sledujeme a níže přinášíme odpovědi na nejčastější otázky:

Jsou vklady obcí u Sberbank pojištěné?

Pojištění vkladů může získat pouze obec, které náleží výnosy z daní nebo podíly na nich podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní a jejíž daňové příjmy podle uvedeného zákona dosahují nejvýše 500 000 EUR.

Vklady obcí nejsou pojištěny automaticky. O pojištění svých vkladů musí obec požádat a doložit splnění zákonných podmínek. Žádost se podává bance, která musí následně obci vydat potvrzení o vzniku pojištění vkladů. Teprve pokud banka toto potvrzení vydá, je možné, aby byly vklady obce pojištěny. Toto potvrzení nelze vydat zpětně.

Pokud obec splní podmínky pro vznik pojištění vkladů, řídí se výplata jejich náhrad obecnými postupy pro výplatu náhrady vkladů. Připomínáme, že podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů mohou mít územní samosprávné celky (obce, kraje) a dobrovolné svazky obcí účty vedené u České národní banky.
 

Jak se obce dostanou ke svým penězům, které měly ve Sberbank uložené nad rámec pojištění?
Pohledávky z nepojištěných vkladů obcí a měst budou řešeny (spolu s ostatními nepojištěnými pohledávkami – tj. pohledávky klienta nad 100 000 EUR) v rámci likvidace či insolvenčního řízení, jejichž předpokladem je ale nejdříve odnětí licence bance.

Kdy se pojištění klienti dostanou ke svým vkladům?

Garanční systém musí zahájit výplatu základních náhrad vkladů nejpozději do 7 pracovních dní od rozhodného dne, tedy nejpozději dne 9. března 2022, výplatu institucionálních náhrad nejpozději do 15 pracovních dnů od rozhodného dne, tedy nejpozději dne 21. března 2022 a výplatu zvýšených náhrad do 4 měsíců od rozhodného dne, tedy nejpozději dne 28. června 2022.

Klienti Sberbank CZ, a.s. budou vypláceni prostřednictvím vybraných poboček Komerční banky, a.s., s níž má Garanční systém uzavřenu smlouvu na zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů. Konkrétní seznam poboček, ve kterých bude výplata náhrady vkladů probíhat, bude uveden ZDE - https://www.garancnisystem.cz/seznam-pobocek-vyplata před zahájením výplaty. Výplaty náhrad budou probíhat po dobu tří let od zahájení výplaty příslušného typu náhrad (základních institucionálních nebo zvýšených).

Budou moci do Sberbank CZ nadále přicházet platby, např. výplata?

Příchozí platby po datu účinnosti předběžného opatření nebudou akceptovány a budou vraceny na účty odesílajících bank. Je třeba kontaktovat plátce a dohodnout se na jiném způsoby provedení transakce, např. informovat ho o jiném účtu u jiné instituce, na který má platbu směřovat.

Musí klienti dále splácet úvěry a hypotéky, které poskytla Sberbank CZ?

Závazek vůči Sberbank CZ nezaniká a klient je povinen dále splácet.

Dále dle vyjádření Sberbanky:

V souladu s rozhodnutím ČNB ze dne 28.2.2022 není od tohoto dne umožněno přijímat na bankovní účty vedené u Sberbank CZ, a.s. jakékoliv platby, s výjimkou plateb, které jsou určeny na úhradu splátek úvěrů, nebo plateb určených na mimořádné splátky či předčasné splacení těchto úvěrů.

Zároveň ke dni 28.2.2022 obdržel Garanční systém finančního trhu „Oznámení České národní banky o neschopnosti Sberbank CZ, a.s. dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek.“. Toto oznámení znamená, že banka je povinna ke dni 28.2.2022 předat informace o výši zůstatku na jednotlivých účtech klientů Garančnímu systému finančního trhu. V souvislosti s tímto požadavkem nesmí dojít ke změně zůstatků na účtech klientů, není tedy bohužel nadále možné používat prostředky na úhradu splátek z prostředků, které se na účtech nachází. 

Výjimkou jsou bankou vedené splátkové účty, kdy zůstatky na těchto účtech jsou považovány za prostředky určené na splátku úvěru. Pokud již nyní hradíte splátky na účet, který začíná číslicí 8, pak v úhradě splátek můžete nadále pokračovat prostřednictvím tohoto účtu (tyto účty byly používány při poskytnutí spotřebitelského úvěru, kdy nedošlo k založení běžného účtu).

Pro účely splácení úvěrů jsou nyní k dispozici níže uvedené účty, na které je možné prostředky zasílat.

Věnujte prosím pozornost přesnému označení úvěru (sloupec variabilní symbol výše), ke kterému platbu zasíláte. Variabilní symbol je identifikátorem pro správné připsání částky k úhradě Vašeho úvěru.

Od 7.3.2022 budeme prostřednictvím emailové zprávy odesílat na klientský email, který máme od klienta k dispozici, další informace ke splácení Vašeho úvěru, zejména informaci o aktuální výši zůstatku na účtu pro splácení, výši měsíční splátky, den splatnosti splátky a číslo účtu pro splácení.

Vaše případné dotazy týkající se splácení úvěrů můžete posílat emailem na adresu spravauveru@sberbankcz.cz, či se obraťte na vašeho bankéře.

Datum vložení: 3. 3. 2022 11:38
Datum poslední aktualizace: 31. 8. 2022 13:50

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru