Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Historie

Za více než deset let činnosti našeho sdružení se ze zárodku aktivit volajících po navýšení příjmové základny obcí stala celostátní organizace s významným podílem na hájení práv samospráv v České republice. Podívejte se, jaké kroky a etapy vývoje předcházely současné podobě Sdružení místních samospráv, které pokrývá tematicky nejrůznější agendu na území všech regionů ČR.

2022 

SMS ČR a další organizace vytvořily společnou platformu, jejímž smyslem je koordinovat aktivity související s řešením humanitární krize na Ukrajině vyvolané ruskou agresí.

2021

Spuštění platformy Obec2030 a vyhlášení prvního ročníku soutěže o Inovativní obec.

Neprodleně po úderu tornáda na Moravě spustilo SMS ČR iniciativu „Obec obci“, ve které přispěly samosprávy z celé republiky na pomoc zasaženým obcím částkou přesahující 45 milionů ko­run.

Na listopadovém sjezdu v Ostravě zvolilo VII. republikové shromáždění nové vedení. Předsedkyní SMS ČR se stala Eliška Olšáková, starostka Valašských Klobouk a poslankyně. Stanislav Polčák se stal čestným předsedou sdružení. Prvním místopředsedou SMS ČR byl zvolen Oldřich Vávra, starosta obce Tupesy a předseda pracovní skupiny SMS ČR pro školství.

2020

Od prvních týdnů pandemie covid-19 bylo SMS ČR pro samosprávy spolehlivým zdrojem informací ohledně protiepidemických opatření nebo nových dotačních titulů. Řada výukových a informačních aktivit přešla ve velmi krátkém čase do online formy.

SMS ČR s dalšími organizacemi vyhlásilo 26. května Černý den pro obce a kraje v souvislosti s ohrožením rozpočtů samospráv kvůli vyplácení kompenzačních bonusů. Senát 12. června přijal pozměňovací návrh, který umožnil, aby obce a kraje rychle a jednoduše dostaly do roz­počtů peníze, o které je připravil zákon o kompen­začním bonusu.

V Senátu se podařilo zajistit zvýšení podílu obcí a krajů v rozpočtovém určení daní.

Vyhráli jsme zásadní spory o nezákonnosti pokutování komunálních politiků z důvodů šikanozního zákona o střetu zájmů jak u Ústavního soudu, tak u Nejvyššího správního soudu (a řady dalších soudů).

Sdružení místních samospráv ČR překročilo hranici 2000 členů, když se 2001. členem stala středočeská obec Hrdlořezy.

2019

Obcím jsme zpřístupnili analytický sys­tém AGIS. Na jednom poskytuje uži­tečné informace o obcích, aniž by bylo nutné procházet jiné regi­stry.

V připomínkovém řízení se podařilo zamezit bodu novely konkursní vyhlášky. Od tohoto bodu MŠMT upustilo a výsledek konkurzu zůstal pro zřizovatele i nadále jako doporučující.

SMS ČR připravilo petici, která umožnila občanům, starostům a úředníkům protestovat proti záměru MMR ČR odebrat výkon působnosti stavebních úřadů obcím a městům.

Opakovaně jsme se vymezili proti rušení územních pracovišť finančních úřadů.

2018

Zásadně jsme se vymezili proti návrhu Ministerstva vnitra ČR zrušit matriční úřady. Ministr Hamáček plánovaný přechod financování matričních úřadů na čistě výkonový model odložil.

Zástupci SMS ČR se zapojili do pracovní skupiny pro přípravu novely vodního zákona a nového nástroje pro zvládání sucha a nedostatku vody.

V květnu jsme v tzv. Vepříkovské deklaraci formulovali priority regionálního rozvoje v období po roce 2020 (2021–2027).

Usilovali jsme o vyšší růst odměn pro zastupitele. Navrhli jsme desetiprocentní navýšení odměn kombinované s kompenzací ze státního rozpočtu, dosáhli jsme ke kompromisní valorizaci o 7 %.

SMS ČR se podařilo díky tlaku v připomínkovém řízení zmírnit novou povinnost v oblasti odpadů a prosadit posunutí účinnosti o jeden rok.

2017

Podařilo se prosadit změnu zákona o rozpočtovém určení daní, která navrátila obcím podíl na příjmech z DPH. Zpravodajkou tohoto nejdůležitějšího zákona roku, z hlediska obcí a měst, byla poslankyně Věra Kovářová, členka předsednictva SMS ČR.

SMS ČR provádělo nejrozsáhlejší terénní výzkum veřejné infrastruktury venkova ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

SMS ČR začalo udělovat vedle ceny Počin roku i „anticenu“ Přešlap roku pro nejhorší činy vůči životu a praktickému fungování místních samospráv. Pomyslné první zlato získala nová podoba zákona o střetu zájmů.

VI. Republikové shromáždění SMS ČR v přímé volbě opět zvolilo do svého čela europoslance Stanislava Polčáka.

2006 – vznik několika nezávislých iniciativ za změnu rozpočtového určení daní ve prospěch venkova, které se posléze začaly neformálně označovat jako „Zlínská výzva.“ Důvodem jejich vzniku bylo velmi nerovnoměrné nastavení příjmů samospráv, kdy malé obce získávaly z daní cca 6,5 x méně financí na občana ve srovnání s největším městem Prahou.

2007 – Štrasburský soud potvrdil přijetí stížnosti obcí Suchá Loz a Vysoké Pole na diskriminaci z hlediska příjmů ze sdílených daní. Obě obce považují za nespravedlivé, že podle stávajícího systému rozdělování prostředků státního rozpočtu obcí čtyři největší města, v nichž žije 20% obyvatel ČR, získávají polovinu všech peněz určených všem obcím a městům.

12. 6. 2007 – Zveřejněna Smlouva obcí a měst proti daňové diskriminaci, kterou v krátké době podepsalo na 1500 obcí a měst.

31. 1. 2008 – Ustavující Republikové shromáždění SMS ČR v Jihlavě; do vedení zvoleni: předseda: Jan Pijáček; 1. místopředsedkyně Věra Kovářová; 2. místopředseda Miroslav Kovářík; další členové Předsednictva: Petr Gazdík, Josef Bartoněk, Ladislav Šifta, Václav Horáček, Petr Havlíček, Květoslav Šafránek.

25. 8. 2008 – Podepsána Dohoda o spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj

2009 - Sdružení místních samospráv ČR vstoupilo jako spoluvyhlašovatel do soutěže Vesnice roku.

2009 – V průběhu roku 2008 bylo na žádost SMS ČR zkoumáno financování přenesené státní správy a samosprávy, jak v jejich příjmové, tak i na výdajové části. O výstup mnohasetstránkové studie VŠE se pak opřeli zástupci SMS ČR při přípravě návrhu změny financování samospráv ze sdílených daní.

14. 4. 2009 – V Brně došlo k ustavení pracovních skupin SMS ČR.

21. dubna 2009 – II. Republikové shromáždění SMS ČR v Jihlavě; bylo zvoleno nové vedení SMS ČR se čtyřletým mandátem; předseda: Josef Bartoněk; 1. místopředseda Jan Pijáček; 2. místopředsedkyně Věra Kovářová; 3. místopředseda Jiří Nešpor; další členové Předsednictva: Hana Štěpánová, Květoslav Šafránek, Oldřich Vávra, Petr Havlíček, Radek Brázda; Republikové shromáždění SMS ČR doporučilo svým členům, aby oslovili nečleny SMS ČR k společnému prosazování změny RUD a rovněž nabídli vstup do SMS ČR.

26. 5. 2009 – Proběhlo vyvěšování tabulí s nápisem "Daňově diskriminovaná obec". Do protestu se v různých oblastech České republiky zapojilo okolo jednoho tisíce malých obcí. Nespokojení starostové na dva týdny označili vjezd na své území cedulí s nápisem "Daňově diskriminovaná obec".

1. 11. 2009 – zřízena funkce tajemníka, v následujících letech probíhalo další rozšiřování odborného týmu.

2010 – Po tlaku SMS ČR došlo k obnovení ministerské komise pro přípravu nového zákona o RUD.

2010 – SMS ČR se aktivně zapojuje do vyjednávání nové legislativy, a to na nejrůznějších rezortech (MV, MMR, MF, apod.), zejména formou účasti v odborných pracovních skupinách a poradních orgánech.

17. 6. 2011 – Proběhlo III. Republikové shromáždění SMS ČR v Benešově; na místo člena Předsednictva Květoslava Šafránka byl zvolen Jan Sedláček; Republikové shromáždění vyzvalo vládu k zásadnímu snížení administrativní zátěže a souhlasilo s nápravou majetkových křivd mezi státem a církvemi.

21. 9. 2011 – V Praze proběhla akce na podporu nového financování obcí novelou rozpočtového určení daní z dílny Ministerstva financí s účastí 800 starostů. V obcích byly vyvěšeny vlajky na podporu reformy financování.

Září 2011 – Na Úřad vlády zaslány „klíčové dopisy“ z obcí a měst na podporu RUD; symbolem klíče starostové upozorňovali premiéra na nedostatek financí v obecních pokladnách.

2012 - Zahájena projektová činnost SMS ČR  - byl realizován úspěšný projekt podpořený MMR pod názvem „Ochrana zájmů a servis malým obcím pro udržitelný rozvoj venkova“, díky kterému jsme dále posílili odbornou kapacitu.

2012 – V průběhu roku proběhly v krajích semináře k budoucnosti poštovních služeb, k registru práv a povinností, k novele zákona o veřejných zakázkách, k regulaci hazardu a k církevním restitucím. Odborné semináře se staly tradicí a probíhají již pravidelně na různá témata.

13. 2. 2012 – Ve Zlíně podepsána Dohoda o spolupráci s Ministerstvem kultury

Březen 2012 – SMS ČR zřídilo svým členům bezplatnou právní poradnu, která za dobu svého fungování zpracovala již několik set odpovědí a stanovisek k různým tématům.

Březen 2012 – Proběhla petice k odvrácení hrozby rušení základních škol (62 500 podpisů) – Reforma financování venkovského školství byla posléze zamítnuta.

Březen 2012 – Zřízena regionální kancelář a kontaktní pracoviště SMS ČR v Praze.

Srpen 2012 – SMS ČR je zaregistrováno do systému eKlep a stává se povinným připomínkovým místem pro tvorbu legislativních návrhů týkajících se působnosti obcí a měst. 

27. 9. 2012 – Podepsána Dohoda o partnerství s Národní sítí Zdravých měst ČR.

Říjen 2012 – Proběhla dopisová akce s cílem oslovit hejtmany jednotlivých krajů s žádostí o spolupráci při snaze o zachování poštovních úřadů a dostupnosti poštovních služeb na stávající úrovni.

2013 – Na začátku roku vstoupila v platnost vládní novela zákona o rozpočtovém určení daní, která posílila rozpočty menších obcí. Touto novelou byly odstraněny nejzásadnější rozdíly ve financování obcí a měst, přičemž lví podíl na jejím schválení mělo SMS ČR.

2013 – V průběhu roku proběhly v krajích semináře k základním registrům, k registru smluv, k budoucnosti poštovních služeb, k budoucí podobě evropských fondů, k budoucnosti odpadového hospodářství, k energiím, k novému občanskému zákoníku.

14. 2. 2013 – Podepsána Dohoda o spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. SMS ČR je trvale vedeno jako povinné připomínkové místo.

10. 4. 2013 – Vyvěšení tabulí Druhé zlínské výzvy, kterou obce požadovaly posílení nárokovosti evropských dotačních prostředků a zvýšení významu místních akčních skupin v novém plánovacím období.

12. 4. 2013 – se konalo IV. Republikové shromáždění SMS ČR v Havlíčkově Brodě, na němž bylo zvoleno nové vedení v čele s předsedkyní Janou Juřenčákovou; další členové vedení: 1. místopředseda Radim Sršeň, 2. místopředseda Josef Bartoněk, 3. místopředseda Jan Sedláček, další členové předsednictva: Oldřich Vávra, Radek Brázda, Věra Kovářová, Arnoštka Ženčáková, Jiří Nešpor.

15. 5. 2013 – V obcích a městech vyvěšeny na výzvu SMS ČR hrábě coby symbol pohotovosti obcí při vyjednávání s vládou a ministerstvy o novém nastavení eurofondů pro regiony na léta 2014 – 2020.

4. 7. 2013 – Podepsána tzv. „Dohoda ze Špindlu“ – rámcová dohoda o tzv. územní dimenzi čerpání prostředků EU v budoucím programovém období 2014 – 2020; na jejím uzavření mělo velký podíl SMS ČR.

Prosinec 2013 – Petice za záchranu pošt na venkově, která dosáhla 111 000 podpisů občanů. Sdružení místních samospráv požadovalo po vládě, aby neschválila aktuální návrh snížení počtu pošt  a přijala taková opatření, která budou garantovat povinnost zachovat pobočkovou síť České pošty a jejích partnerů v nynější hustotě.

2014 – V průběhu roku proběhly v krajích semináře k přípravě budoucího programového období 2014+, k poskytování informací, k registru smluv, k trestněprávní odpovědnosti starostů a dalších členů zastupitelstev obcí, k životnímu prostředí a ochraně půdy před erozí, k novému občanskému zákoníku a také seminář starostů s kandidáty do Senátu.

4. 4. 2014 – Podpis memoranda organizací hájících zájmy venkovského prostoru „Územní dimenze pro rozvoj venkova 2014+“.

17. 4. 2014 – Podepsána Dohoda o součinnosti a vzájemné spolupráci s Národní sítí Místních akčních skupin ČR.

17. 4. 2014 – Byla podepsána Dohoda o spolupráci s Českou asociací odpadového hospodářství.

22. 4. 2014 – Došlo k předání petičních archů „Petice za záchranu pošt na venkově“ s téměř 111 000 podpisy občanů z 900 obcí a měst z celé republiky do rukou předsedy vlády Bohuslava Sobotky.

25. 6. 2014 – Proběhla demonstrace na podporu venkovského podnikání v Praze s cílem přimět Ministerstvo průmyslu a obchodu k podpoře lokální venkovské ekonomiky formou dotací z OP PIK.

V roce 2014 byly zahájeny 2 velké projekty SMS ČR, a to „Rok v obci“ a „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Během jejich realizace bylo uspořádáno mnoho seminářů a workshopů po celé České republice. V rámci projektu Rok v obci byla zřízena regionální kancelář SMS ČR v Jihlavě.

2015 - V průběhu roku proběhly v krajích semináře k zadávání veřejných zakázek a související trestněprávní rizika, ke komplexním pozemkovým úpravám, k veřejnému opatrovnictví, k územnímu plánování a k Regionálním stálým konferencím.

14. 5. 2015 – Byla podepsána Dohoda o partnerství s Národní sítí venkovských komunitních škol.

1. 7. 2015 – Došlo k vyslyšení dlouhodobého požadavku SMS ČR a Vláda ČR stanovila minimální počet povinně provozovaných pošt na úroveň 3200 poboček.

3. 7. 2015 bylo podepsáno Společné prohlášení SMS ČR, SPOV ČR a SMO ČR k zákonu č. 250/2000 Sb. s cílem navrátit stav před novelou tohoto předpisu, který zkomplikoval obcím poskytování drobných příspěvků na činnost spolků.

15. 9. 2015 – proběhlo V. Republikové shromáždění SMS ČR v obci Vír, jehož delegáti zvolili do čela SMS ČR Stanislava Polčáka. V doplňující volbě se členem předsednictva stal také Pavel Eliáš.

15. 1. 2016 – Podepsáno Memorandum o spolupráci mezi MŠMT, SMS ČR, SMO ČR a Asociací krajů.

15. 3. 2016 – Podepsána Dohoda o vzájemné spolupráci se Státním pozemkovým úřadem.

31. 3. 2016 – Podepsána Dohoda o spolupráci se Zemědělských svazem ČR.

18. 7. 2016 – Podepsána Dohoda o spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru