Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Připomínky k tiskovému zákonu

Připomínky k tiskovému zákonu 1

K Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), předložilo SMS ČR tři zásadní připomínky.

Jakožto organizace sdružující téměř dva a půl tisíce obcí, z nichž mnoho vydává periodické tiskoviny územně samosprávných celků (obecní zpravodaje), dlouhodobě řešíme povinnosti plynoucí z tiskového zákona ve vztahu k vydavatelům stran povinných výtisků. Z pohledu obcí je důležité, aby konzervační fond tvořený právě povinnými výtisky neztratil ani v době digitalizace svou kontinuitu, a proto vnímáme předloženou novelu jako výzvu, která zajistí nejen zachování pestrosti konzervačního fondu, ale zároveň umožní, s využitím moderních technologií a forem archivace, zjednodušení, zkvalitnění a především zefektivnění plnění povinností vydavatelů.

 

Jakožto organizace sdružující přes 2300 členských obcí, z nichž většina vydává svůj obecní zpravodaj v hmotné podobě a následně je v nezměněné podobě zpřístupňuje na svých webových stránkách jsme navrhli, aby i na územně samosprávné celky, tedy vydavatelé těchto zpravodajů, bylo pohlíženo jako na vydavatele vydávající periodikum podle § 3 písmeno b), tedy na vydavatele elektronického  periodika.

S postupující digitalizací a zvyšující se počítačovou gramotností občanů všech věkových kategorií je zpřístupnění na webu nejen požadováno ze strany občanů,  pro obce a města je efektivní tato periodika archivovat na svých webových stránkách ale taktéž se to stalo běžnou praxí.

Druhá připomínka se týkala povinných výtisků. Navrhli jsme sjednotit lhůtu pro zasílání povinných výtisků na 30 dnů jak pro vydavatele periodických tisků na hmotných nosičích, tak pro vydavatele elektronického periodického tisku.

Současná právní úprava ukládá vydavatelům periodických tisků na hmotných nosičích 10 denní  lhůtu pro zaslání povinných výtisků.

Vzhledem k tomu, že hmotná podoba periodika se obsahově shodují s elektronickou podobou, dochází k naplnění podstaty elektronického periodického tisku publikace zpřístupňované v elektronické formě bez hmotného nosiče, pro který je navržena lhůta na odeslání povinného výtisku 30 dnů od zpřístupnění periodika. Proto se domníváme, že by nedávalo smysl ukládat tuto povinnost pro jednoho vydavatele ve dvou lhůtách a pro obsahově stejné periodikum, pouze na jiném nosiči.

Poslední připomínka se týkala návrhu na zefektivnění plnění povinnosti zasílání povinných výtisků periodických tisků na hmotných nosičích následně zpřístupněných bez hmotného nosiče, jehož obsah zůstává nezměněný od okamžiku zpřístupnění. Pro současné zjednodušení této povinnosti SMS ČR navrhlo, aby byl počet míst, kam jsou vydavatelé povinni zasílat   povinné výtisky v tištěné podobě snížen na Národní knihovnu ČR  v počtu dvou povinných výtisků a po jednom povinném výtisku bylo zasíláno příjemcům: Moravská zemská knihovna v Brně, Vědecká knihovna v Olomouci a místně příslušná krajská knihovna, a to ve lhůtě 30 dnů od vydání periodika na hmotném nosiči.

Jsme si vědomi, že obecní zpravodaje představují z pohledu archivnictví a badatelské činnosti nenahraditelné informační zdroje s rozsáhlou vypovídací schopností především o regionální historii. Plní funkci monitoringu komunitního života, promítání společenských změn do života samospráv, zřizovaných organizací, spolků ale i běžných občanů.

Jsou také jedním z monitorovacích míst, kam se promítá zachování kulturního bohatství národa a z jejich pestrých zdrojů je čerpáno nejen na úrovni vzdělávacích institucí (badatelské výukové programy), laické ale i odborné veřejnosti.

Současně ovšem příjemcům povinných výtisků narůstá objem konzervačního fondu, pro jehož archivaci často musí využívat pronajímané prostory, což s sebou nese další náklady na udržení konzervačního fondu. V případě periodických tisků územně samosprávných celků se dá předpokládat, že jejich obsah je využívaný badateli především z místně příslušného kraje. Pro ostatní případy lze využít institut meziknihovní výpůjční služby.  Z toho důvodu se domníváme, že navržený snížený počet příjemců povinných výtisků (Národní knihovně ČR  v počtu dvou povinných výtisků a po jednom povinném výtisku Moravské zemské knihovně v Brně, Vědecké knihovně v Olomouci a místně příslušné krajské knihovně) je pro zachování konzervačního fondu dostatečný a současně sníží náklady vydavatelům na plnění povinnosti zasílání počtu výtisků, tak příjemcům povinných výtisků formou menšího rozsahu archivovaných výtisků a následně nižší potřebě prostor pro archivaci.

Výše zmíněným uživatelům čerpajícím informace z periodik vydávaných obcemi tak zůstane možnost využití tištěných periodik v místně příslušné krajské knihovně (Moravské zemské knihovně v Brně, Vědecké knihovně v Olomouci, popř.  Národní knihovně) ale mohou také pracovat elektronickými výtisky  s využitím prostředků komunikace na dálku.

Vydavatelé periodik, pro které zasílání povinných výtisků představuje neúměrnou administrativní,  ale také finanční zátěž (kromě ceny samotných 19 výtisků se do nákladů na splnění povinnosti zaslání povinného výtisku promítá také stále se zvyšující poštovné). To jsou důvody, které vedou mnoho obcí k ukončení vydávání zpravodajů, což v konečném důsledku je nenahraditelná škoda pro budoucí generaci a ohrožení pro konzervační fond.

 

Plné znění připomínek můžete dohledat na: https://odok.cz/portal/veklep/hledat?page=1

 

Za správnost: Adéla Palíšková

Datum vložení: 22. 2. 2024 10:38
Datum poslední aktualizace: 22. 2. 2024 10:41
Autor: Edita Nezvalová

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru