Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Hlavní změny v odměňování členů zastupitelstev v roce 2018

21. 11. 2017 – Od 1. ledna 2018 začínají platit nová pravidla pro odměňování uvolněných a neuvolněných zastupitelů územních samospráv za výkon jednotlivých funkcí.

Nové nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ruší dlouhodobý systém odměňování podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. V některých oblastech zásadně mění postup a způsob výpočtu příslušné odměny. Zároveň dochází k novelizaci zákona o obcích v částech vztahující se k odměňování zastupitelů.

Následující text shrnuje hlavní změny. Detailnější popis změn obsahuje Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků 5.4 (viz příloha).

Hlavní změny v odměňování

Veškeré rozhodování o záležitostech týkajících se odměňování členů zastupitelstev obcí náleží již jen do vyhrazené působnosti zastupitelstva obce. Pro stanovení výše odměny je rozhodující počet obyvatel v obci a zda jde o uvolněnou či neuvolněnou funkci. Pro zařazení obce do příslušné velikostní kategorie je rozhodující počet obyvatel obce, kteří byli hlášeni v obci k trvalému pobytu k 1. lednu kalendářního roku v roce voleb, a to po celé funkční období jednoho zastupitelstva. Výjimku tvoří situace, kdy by se počet obyvatel v dané obci zvýšil či snížil o 20%. V takové situaci by došlo od nového kalendářního roku k přesunu obce do jiné velikostní kategorie a ke změně výše odměn členů zastupitelstev. Počet obyvatel bude čerpán z ISEO (Informační systém evidence obyvatel) a CIS (Cizinecký informační systém)

Výše odměn za měsíc pro uvolněné členy zastupitelstva obce a maximální výše odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva jsou stanoveny v příloze výše uvedeného nařízení vlády, a to vždy konkrétní částkou. Příslušná (maximální) výše odměny se pro rok 2018 určí podle počtu obyvatel v obci k 1. 1. 2014 a podle funkce, který daný zastupitel zastává.

Odměna uvolněného člena zastupitelstva je dána konkrétní částkou z přílohy v průsečíku příslušeného řádku dle velikostní kategorie obce a příslušeného sloupce. Ruší se zvýšení odměny podle rozsahu vykonávané přenesené působnosti v obci. Nově stanovená odměna již tyto úkony „navíc“ zohledňuje.

Výše odměn pro neuvolněné členy zastupitelstev v příslušné příloze jsou maximálními částkami, které lze neuvolněným zastupitelům přiznat. Nově náleží neuvolněnému starostovi odměna automaticky ze zákona v minimálně stanovené výši 0,3násobku odměny uvolněného starosty pro příslušnou velikostní kategorii. Usnesením zastupitelstva lze starostovi přiznat až 0,6násobek odměny uvolněného starosty pro příslušnou velikostní kategorii.

Stanovovat odměny za měsíc neuvolněným členům zastupitelstva je nadále vyhrazeno zastupitelstvu obce. V usnesení zastupitelstvo stanoví výši odměn za měsíc, a to částkou v celých korunách. Při tom může přihlédnout k plnění individuálních úkolů, které jednotlivým členům uložilo, a předem stanoveným způsobem k jejich účasti na jednání orgánů, jejichž jsou členy.

Odměny neuvolněným členům nelze stanovit se zpětnou platností. Mohou být vypláceny ode dne, jež určí zastupitelstvo obce v usnesení, jímž stanovuje odměny pro neuvolněné zastupitele; nejdříve však ode dne, kdy zastupitelstvo přijme usnesení o přidělení odměny.

Z výše uvedených důvodů doporučujeme přijmout případná nová usnesení o výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva již v prosinci, aby mohly být tyto odměny vypláceny ve správné výši již od počátku roku 2018. Zároveň, pokud současné odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva odpovídají odměnám, které budou platit od počátku roku 2018, nemusíte přijímat v zastupitelstvu žádné nové usnesení. To platí i v případě neuvolněného starosty. Ovšem pokud jeho současná odměna neodpovídá alespoň 0,3násobku nové výše odměny, při nepřijetí nového usnesení, automaticky dostane Váš neuvolněný starosta odměnu ve výši 0,3 násobku nové výše odměny uvolněného starosty pro stejnou velikostní kategorii obce.

Kumulace odměn

Pokud neuvolněný člen zastupitelstva vykonává souběžně více funkcí, lze mu odměny za jednotlivé funkce sčítat, ale maximálně lze kumulovat pouze 3 souběžně vykonávané funkce - tj. člen rady, předseda výboru, komise nebo zvláštního orgánu; člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu. Jiné funkce nelze v odměnách kumulovat. To znamená, že nelze sčítat odměny za výkon funkce člena zastupitelstva s jakoukoliv další funkcí.

O kumulaci funkcí musí zastupitelstvo přijmout usnesení. Pokud to neudělá, bude se neuvolněným zastupitelům poskytovat jen jedna odměna, a to za funkci, na níž zastupitelstvo obce stanovilo odměnu nejvyšší.

Mimořádné odměny

Nová úprava odměňování zavádí i tzv. mimořádné odměny. Ty jsou udělovány za splnění mimořádných nebo zvlášť významných úkolů, v souhrnu za rok v zákonem omezené výši. Projednání a schválení odměn má poměrně striktní pravidla: návrh na poskytnutí mimořádné odměny musí být uveden jako samostatný bod navrženého programu zasedání zastupitelstva, musí být dostatečně odůvodněn, a nakonec projednán jako samostatný bod. Důvod poskytnutí mimořádné odměny musí být uveden v usnesení zastupitelstva obce, kterým byla mimořádná odměna poskytnuta.

Odchodné

Nové úpravy dostála také oblast odchodného, tj. výplaty pro případ zániku mandátu, odvolání z funkce či vzdání se funkce v průběhu volebního období i po volbách. Zaniká pojem „odměna při skončení funkčního období“ s výjimkou přechodného ustanovení. Odchodné se týká se všech uvolněných funkcí a neuvolněného starosty a neuvolněného místostarosty. Nově je stanovena maximální výše, tj. 1 + až 3 dosavadní měsíční odměny dle počtu celých let ve funkci. Odchodné při odvolání/vzdání se funkce lze proplatit ve funkčním období jen jednou.

Přechodné ustanovení přiznává neuvolněnému starostovi obce a všem uvolněným členům zastupitelstva obce, kteří byli zvoleni do funkcí před dnem nabytí účinnosti novely, odměnu při skončení funkčního období dle dosavadní právní úpravy. Tj. dle právního stavu v roce 2017 až 1 + 5 odměny za měsíc, kterou budou mít ke dni voleb. Přechodné ustanovení se bude aplikovat jen po prvních volbách do zastupitelstva obce po účinnosti zákona. Tedy až na výjimky po volbách v roce 2018.

Novela zákona o obcích a novela nařízení o odměňování zastupitelů přináší i další změny týkající se dovolené, pracovních cest, taxativně vyjmenovává další možná plnění, která lze z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce členům zastupitelstva poskytnout, nebo paušální náhradu za ztrátu na výdělku u osob samostatně výdělečně činných, kteří jsou zároveň neuvolněnými členy zastupitelstva.

Všechny změny a jejich podrobná úprava je popsána již ve zmíněné metodice 5.4, která je přílohou k tomuto článku.

Mgr. Ing. Lenka Matějová

Přílohy

Metodické doporučení

5-Metodicke-doporuceni-Blue-05-4-web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,44 MB
Datum vložení: 21. 11. 2017 10:58
Datum poslední aktualizace: 11. 5. 2023 23:22

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru